Macam-Macam Zakat

Written By Beni Muhaemin on Monday, May 21, 2012 | 8:35 AM


Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang tercantum dalam Rukun Islam.
Macam-macam Zakat
Macam-Macam Zakat secara umum dibagi menjadi 2 tipe, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat terhadap jiwa, dikeluarkan menjelang berakhirnya bulan Ramadhan sebagai pembersih jiwa dari hal-hal yang mengotori pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan.
Zakat fitrah juga berfungsi  sebagai santunan bagi fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat di hari raya Idul Fitri.

Yang terkena kewajiban membayar zakat fitrah adalah setiap Muslim, baik kaya maupun miskin, masih hidup, dan memiliki kelebihan harta dari yang dibelanjakan untuk kebutuhan primernya.

Besar zakat fitrah adalah senilai  2, 176 kg bahan makanan pokok yang berlaku di wilayah tersebut, misalnya tepung terigu, kurma, gandum, dan beras.
Waktu pembayaran atau pengeluaran zakat fitrah sebaiknya maksimal dua hari sebelum hari raya, atau bisa dipercepat pada awal bulan Ramadhan .

2.  Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat maal adalah  zakat yang harus dikeluarkan dari segala harta yang dimiliki, dikuasai, disimpan, dan mempunyai nilai tertentu serta nilai manfaat (rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, emas, perak, dan lain-lain). 

Harta berbentuk apa pun wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab. Nishab adalah nilai dan waktu yang membatasi wajib atau tidaknya suatu harta dizakati.

Macam-macam Zakat Maal

1. Zakat Emas dan Perak
Nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak).
Ini berarti, jika Anda memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Aturan serupa berlaku pula untuk perak, jika telah mencapai nishab 200 dirham dan waktu kepemilikannya telah satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
2. Zakat Harta Berharga Lainnya
Misalnya uang tunai, tabungan, saham, obligasi, dan lain-lain) . Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya sama seperti zakat emas dan perak.
Macam-macam Zakat Lainnya

Dalam perkembangannya, dikenal juga macam-macam zakat yang lain seperti:
1. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan adalah zakat yang  wajib dibayarkan apabila  penghasilan seorang Muslim telah mencapai nilai tertentu yang disyaratkan.
Syarat dikeluarkannya zakat penghasilan adalah jika penghasilan Anda sudah mencapai nilai sebesar  5 wasaq  atau  652,8 kg gabah (setara dengan 520 kg beras). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah  2,5 % dari nilai penghasilan

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nilai zakat, yaitu sebesar 520 kg beras.
Besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari penghasilan.

3. Zakat Perniagaan / Perdagangan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta  perdagangan atau  semua harta yang digunakan untuk jual beli, seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain.
Zakat perniagaan juga wajib dikeluarkan dari segala bentuk usaha perdagangan,  baik yang berupa  perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Syaratnya sama dengan zakat pada emas.

0 comments:

Post a Comment